Kindertherapie de Bron

Meldcode

Kindertherapie de Bron handelt in overeenstemming met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

NFG klachtenregeling

Niet tevreden met uw hulpverlener? Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien u naar uw eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kunt u een klacht indienen. Het is belangrijk dat u eerst zelf probeert om de klacht samen met uw zorgverlener te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kunt u een klacht indienen via https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Privacy policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website https://www.kindertherapie-debron.nl bezoekt of van onze diensten gebruik maakt. Kindertherapie de Bron, gevestigd aan Houtsaachmole 9 te Lemmer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.kindertherapie-debron.nl Houtsaachmole 9, 8531 WC, Lemmer

De Functionaris gegevensbescherming van Kindertherapie de Bron en is te bereiken via info@kindertherapiedebron.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kindertherapie de Bron verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken indien u deze aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet via onze website.

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kindertherapiedebron.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Kindertherapie de Bron verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Kindertherapie de Bron verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Kindertherapie de Bron neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindertherapie de Bron) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Kindertherapie de Bron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 7 jaar voor de voorgenoemde persoonsgegevens in verband met de fiscale bewaarplicht. Daar waar het bijzondere persoonsgegevens in verband met therapie betreft zijn wij wettelijk gehouden aan een bewaartermijn van 20 jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Kindertherapie de Bron verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kindertherapie de Bron blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Kindertherapie de Bron gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindertherapie de Bron en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kindertherapiedebron.nl onder vermelding van het onderwerp PRIVACY

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kindertherapie de Bron wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Kindertherapie de Bron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kindertherapiedebron.nl

  Disclaimer: Kindertherapie de Bron is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.